ความเสี่ยงในองค์กร สามารถรับมือได้

ความเสี่ยงในองค์กร สามารถรับมือได้
ความเสี่ยงในองค์กร สามารถรับมือได้

ความเสี่ยงในองค์กร สามารถรับมือได้

ความเสี่ยงในองค์กร สามารถรับมือได้

ฃ้อความเสี่ยงหมายถึง เหตุการณ์ใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อการดําเนินแผนงาน โครงการขององค์กร ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายหรือส่งผลให้ไม่บรรลุเป้าหมายขององค์กร

โครงสร้างการจัดการความเสี่ยงประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ

  1. สภาพแวดล้อมภายใน คือ แนวนโยบายโดยทั่วไปขององค์กรปรัชญาการจัดการความเสี่ยงที่ประกอบด้วยสถานภาพความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงและการควบคุม ความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
  2. การกําหนดวัตถุประสงค์คือ ต้องมีอยู่ก่อนที่จะระบุเหตุการณ์ที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ การจัดการความเสี่ยงช่วยให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารมีกระบวนการกําหนดวัตถุประสงค์อยู่พร้อมแล้ว และวัตถุประสงค์ที่เลือกช่วยสนับสนุนพันธกิจขององค์กรและสอดรับกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
  3. การระบุเหตุการณ์ คือ ต้องครอบคลุมทั้งเหตุการณ์ที่เกิดจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในอันจะมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
  4. การประเมินความเสี่ยง คือการวิเคราะห์เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรและวิเคราะห์ผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ การประเมินความเสี่ยงจะต้องคํานึงถึงสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เป็นตัวกําหนดความเสี่ยงทั้งหมดขององค์กร ขณะที่การประเมินอาจเป็นได้ทั้งเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ และต้องครอบคลุมทั้งความเสี่ยงที่มีอยู่ตามธรรมชาติก่อนหน้าการจัดการและความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังจากการจัดการแล้ว
  5. การตอบสนองความเสี่ยง อาจเป็นได้ทั้งการหลีกเลี่ยง การลด การหาผู้ร่วมรับ หรือการยอมรับ
  6. กิจกรรมควบคุม ประกอบด้วยนโยบายที่เป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติและวิธีปฏิบัติที่ทําให้นโยบายบังเกิดผล ซึ่งจะช่วยให้มั่นใจว่าได้มีการดําเนินการตามแนวทางตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ได้วางไว้เพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการรายงานและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
  7. สารสนเทศและการสื่อสาร โดยสารสนเทศคือการระบุ บันทึก และจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงไว้และสื่อสารในรูปแบบและกรอบเวลาที่ช่วยให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถดําเนินงานตามความรับผิดชอบของตนได้
  8. การติดตามประเมินผล คือ การติดตามประเมินความเสี่ยงขององค์กร โดยประเมินแต่ละองค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงขององค์กรที่มีอยู่จริง ตามช่วงเวลาที่กําหนด และนําผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการจัดการความเสี่ยงขององค์กรตามความจําเป็น