จำหน่ายหุ้น โดยการสั่งจองชำระเป็นงวด ๆ

จำหน่ายหุ้น โดยการสั่งจองชำระเป็นงวด ๆ
จำหน่ายหุ้น โดยการสั่งจองชำระเป็นงวด ๆ

จำหน่ายหุ้น โดยการสั่งจองชำระเป็นงวด ๆ

จำหน่ายหุ้น โดยการสั่งจองชำระเป็นงวด ๆ บริษัทจำกัด สามารถจำหน่ายหุ้นในลักษณะให้จองและชำระเป็นงวดๆ ได้ แต่ถ้าเป็นบริษัทมหาชนจำกัดจะชำระค่าหุ้นเป็นงวดได้ ต่อเมื่อได้ยื่นขอเปลี่ยนแปลงทุนชำระค่าหุ้นต่อนายทะเบียนในการจำหน่ายหุ้นทุนที่เพิ่มได้บางส่วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ได้กำหนดไว้ ตามมาตรา 138 ในการบันทึกบัญชีจะเป็นดังนี้

วันที่ให้จองหุ้น

เดบิท ลูกหนี้-ค่าหุ้นสามัญ XXX

 เครดิต ทุนหุ้น-สามัญที่จองแล้ว XXX

วันที่รับชำระค่าหุ้น

เดบิท เงินสด XXX

 เครดิต ลูกหนี้-ค่าหุ้นสามัญ XXX

วันที่รับชำระครบถ้วนและออกใบหุ้น

เดบิท ทุนหุ้น-สามัญที่จองแล้ว XXX

 เครดิต ทุนหุ้นสามัญ XXX